Nowa strona www Fundacji Sedlaka

Szanowni Państwo, wraz z koniecznością przeniesienia życia do sfery on-line, Fundacja Sedlaka przygotowuje dla Państwa nową stronę www. Opracowujemy materiały, które jeszcze nie ujrzały...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

STATUT

Statut Fundacji

STATUT

„Fundacji imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka”

w Krzeczynie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka”, posługująca się również skrótem „Fundacja Sedlaka”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez DM, obecnie DO, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej nr 53/2B w dniu trzynastego lutego dwa tysiące siódmego roku (13.02.2007r.) za numerem repetytorium A nr 2140/2007 działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. nr 46/1991, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Krzeczyn.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Środowiska.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępować do innych fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 §7

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

„Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka”.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je,
  wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

 

§8

Fundacja została powołana w celu:

1)      propagowania treści związanych z życiem, pracą i twórczością księdza profesora Włodzimierza Sedlaka,

2)      podnoszenia świadomości bioelektronicznej człowieka we wszystkich aspektach życia (materialnym, psychicznym i duchowym),

3)      prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
oraz krajoznawstwa i edukacji ekologicznej,

4)      prowadzenia wszechstronnych działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauki, edukacji i oświaty.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)      współpracę z placówkami naukowymi polegającą w szczególności na:

A)    organizowaniu konferencji, seminariów, sesji, wykładów, szkoleń i udziału
w nich,

B)    prowadzeniu badań, doświadczeń, eksperymentów oraz wprowadzeniu innowacji.

2)      współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami, polegającą na:

A)    organizowaniu spotkań, klubów dyskusyjnych, wycieczek, wystaw, projekcji filmowych, spektakli teatralnych oraz udziału w nich,

3)      współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami, polegającą na:

A)    organizowaniu spotkań, zjazdów, dyskusji i udziału w nich,

B)    działalności eko- turystycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej,

4)      współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami społecznymi, wyznaniowymi, świeckimi i innymi  w zakresie organizowani spotkań,
tzw. „zielonych szkół”, plenerów artystycznych, gier, zabaw i innych.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej 4.000 (cztery tysiące) złotych wymieniony w Akcie Notarialnym
  jej ustanowienia, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości
  i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę
  2.000 (dwa tysiące) złotych.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą z:

1)      darowizn, spadków, zapisów,

2)      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

3)      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

4)      dotacji i subwencji,

5)      dochodów z działalności statutowej odpłatnej,

6)      dochodów z działalności gospodarczej.

§14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, uzyskują – o ile wyrażą stosowne życzenie – tytuł „Sponsora Fundacji”.
 2. Tytuł „Sponsora Fundacji” nadaje Fundator.
 3. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.

§17

1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób, z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia, bądź są związani z tytułem kurateli, opieki lub przysposobienia, zwanych dalej bliskimi.

2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników
ani osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających
z działalności statutowej Fundacji, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów
i pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług do członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich ani też od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy, bądź osoby im bliskie.

Rozdział 4

Organy i organizacja Fundacji

 

§18

 1. Organami Fundacji są:

A)    Rada Fundacji,

B)    Zarząd Fundacji.

 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

A)    Jeśli Statut nie stanowi inaczej, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

B)    W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

RADA FUNDACJI

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych
  i kontrolnych nad działalnością Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez Fundatora na okres trzech lat.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 33 ust. 3 Statutu.
 4. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi określone w art. 20 pkt. 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (Dz. U. nr 96/2003 poz. 873 z późn. zm.)
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach
  tego organu, mogą jednak  uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków zawiązanych z tą działalnością.
 6. Fundator może zostać Członkiem Rady Fundacji jeśli nie pełni funkcji w Zarządzie.

§ 20

Do zadań Rady Fundacji należy:

1)      nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,

2)      występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

3)      opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działań Fundacji,

4)      wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

5)      uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu,

6)      ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

7)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,

8)      zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji.

§21

W celu wykonywania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

1) żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,

2) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

3) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§22

Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego

i Sekretarza Rady Fundacji.

§23

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel  Zarządu Fundacji, w celu składani wyjaśnień.

§24

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym ze dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej Członków, w tym obecność Przewodniczącego.

§25

Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§26

Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone w charakterze doradczym osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§27

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z trzech do pięciu osób i jest powołany za okres 3 lat przez Fundatora.
 2. Członkostwo z Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
 3. Odwołania Członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

1)      złożenia rezygnacji,

2)      podjęcia racy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji Członka Zarządu,

3)      choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność
do pełnienia funkcji,

4)      nie pełnienia obowiązków Członka przez okres dłuższy niż rok,

5)      nienależytego wypełniania obowiązków funkcji Członka, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,

 1. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub zostać Członkiem Zarządu.

§28

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§29

Prezes z grona Zarządu wybiera Wiceprezesa i Sekretarza.

§30

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatora.

§31

Zarząd:

1)      reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2)      opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

3)      sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4)      sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

5)      przyjmuje subwencje, darowizny, spadki zapisy,

6)      ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość środków na wynagrodzenia
dla pracowników Fundacji,

7)      kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej, występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,

8)      powołuje Kierowników Zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny Zakładów,

9)      wykonuje inne czynności związane z działalnością Fundacji i nie zastrzeżone
do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.

§32

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§34

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§35

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub umowy zlecenia.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Fundator.

§36

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników Biur Fundacji jest wypłacane
  z wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Rozdział 5

Działalność gospodarcza Fundacji

§37

 1. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

1)      uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo,

2)      chów i hodowlę zwierząt,

3)      przetwórstwo owoców i warzyw,

4)      wytwarzanie wyrobów mleczarskich,

5)      produkcję pozostałych artykułów spożywczych,

6)      produkcję napojów,

7)      produkcję pozostałych wyrobów z drewna,

8)      działalność wydawniczą,

9)      sprzedaż hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt,

10)  sprzedaż hurtową żywności, napojów i tytoniu,

11)  sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach,

12)  sprzedaż detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych,

13)  sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin i nasion,

14)  handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,

15)  hotele,

16)  restauracje,

17)  działalność stołówek i catering.

§38

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio na  lub za pośrednictwem wyodrębnionych Zakładów.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Decyzje o ustanowieniu Zakładu, powołaniu i odwołaniu jego Kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Decyzję o likwidacji Zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów zakładu i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 5. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem Zakładem. Do zbycia majątku trwałego
  lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia lub obciążenia nieruchomości, konieczne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji oraz zgoda Fundatora.
 6. Kierownik Zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 7. Zakres działania Zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 8. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji
  tych celów.
 9. Cały dochód z działalności Fundacji przeznacza się na działalność statutową.

§ 39

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,
  a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna
  także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do poprowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Decyzje w sprawie przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji
  za zgodą lub na wniosek Fundatora.

Rozdział 6

Zmiana Statutu

                                   §40                                 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§41

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu. Opinia Zarządu w sprawie zmiany Statutu nie wiąże Fundatora.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§42

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel lub nazwa Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu. Opinia Zarządu w sprawie połączenia z inna fundacją  nie wiąże Fundatora.

§43

Fundacja ulega likwidacji w  razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§44

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

§45

Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§46

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§47

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§48

W przypadku śmierci Fundatora wszystkie jego prawa i obowiązki (powoływanie
i odwoływanie Członków Rady oraz Zarządu, likwidacja Fundacji) przejmuje córka Fundatora AEP.